השימוש באתר ergoplus.co.il ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.

השימוש באתר ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבהם הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש !

התכנים ו/או המידע שבאתר אינם משמשים בשום אופן יעוץ מקצועי ואינם באים כתחליף לייעוץ מקצועי.

כל מידע רפואי ו/או מעין רפואי ו/או המלצות לטיפול המופיע באתר זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות אתר זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי" והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע באתר זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול ו/או ייעוץ אישי יש לפנות לגורם מקצועי מתאים. המידע הכלול באתר עשוי להיות מידע חלקי, להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות.

ergoplus.co.il ו/או מאיר אפל ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או תקלה וכיו"ב, אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בו.

ergoplus.co.il שומר על זכותו לערוך שינויים ו/או להוסיף או להסיר תכנים מן האתר, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בהם ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר – הנם של ergoplus.co.il או של כותבי התכנים בלבד.

אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל הזכויות, לפי העניין – בכתב ומראש.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

הגבלת אחריות

מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילי האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מפעילי האתר, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.

הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים (לעיל ולהלן – "התכנים האסורים").

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר ו/או כלפי מאיר אפל ו/או מי מטעמם בגין טיב המידע המסופק באתר, נכונות המידע ו/או שלמותו ו/או התאמתו לצרכים של הגולש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או מאיר אפל ו/או כנגד מי מטעמם.

האתר ו/או מאיר אפל אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, הנובע מהגלישה באתר ו/או מכל מידע ו/או תכן המצוי באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר,

הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי מפעילי האתר ו/או מאיר אפל יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטיך לצורך פנייה אליך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא"ל.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

כללי

התנאים מסדירים את היחסים בין בעלי האתר לבין הגולשים באתר, והם יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. ergoplus.co.il שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.